مردمانی که آرزو و هدف دارند فقر نمی شناسند زیرا شخص به اندازه اهدافش ثروتمند است .

                                                   (کیم-وو- چونگ)

                                        **************************************

آدم ثروتمندی که دارای همه چیز است ولی نمی داند چگونه بخشنده باشد در حقیقت ثروتمند واقعی نیست . دولتمندان حقیقی کسانی هستند که بخشش فراوان دارند. (کیم-وو- چونگ)

                                     ****************************************

ثروتمند واقعی کسی است که می داند چگونه ازثروت کم برای منفعت خود و دیگران استفاده کند . به عبارت دیگر فقر و ثروت هر شخص بستگی به نحوه استفاده او از داراییش دارد. (کیم-وو- چونگ)

                                   *****************************************

ثروت نصیب کسانی می شود که سخت کوشند و از مداومت لازم برخوردارند . وقتی اندیشیدن را شروع میکنید و ثروتمند می شوید در می یابید که ثروت با یک حالت ذهنی آغاز می شود ، باید هدف مشخص داشته باشد .  

                                                  (ناپلئون هیل) 

                                ******************************************

بهای ثروتمند شدن تمایل برای اشتباه کردن است . افراد ناموفق آنهایی هستند که تمایل ندارند اشتباه کنند یا اشتباه کرده اند و از آنها درس نگرفته اند.  (رابرت کیوساکی)

                              ********************************************

هوش مالی به این نیست که چقدر درآمد داری ، بلکه به این است که چقدر پول را نگه می داری ، آن پول چقدر سخت برای تو کار می کند، و آن پول را به چند نسل بعد منتقل میکنی. (رابرت کیوساکی)

                             *********************************************