لزوما همیشه قویترین ها و سریعترین ها پیروز نمی شوند ، پیروز کسی است که فکر میکند می تواند پیروز شود. (ناپلئون هیل)

                                    ************************************************

برای رسیدن به خواسته و برای آنکه به آن جامه عمل بپوشانید ، خود را چنان ببینید که انگار به خواسته خود رسیده اید. (ناپلئون هیل)

                                  ************************************************

هر قدر در زندگی بخواهیم و توقع داشته باشیم همان اندازه به دست می آوریم .(ناپلئون هیل)

                                *************************************************

 تا وقتی توقف نکرده اید، مهم نیست چقدر آهسته حرکت می کنید . (کنفوسیوس)

                              **************************************************

اول ، ما عادت ها را می سازیم ، بعد عادت ها هستند که ما را می سازند. (جان درایدن)

                             **************************************************