کیسه ای پر از طلا ، و لوحه ای گلی که بر آن کلمات حکیمانه ای نوشته اند . اگر حق انتخاب یکی از آنها را به شما بدهند ، کدام را انتخاب می کنید ؟ 

پنج قانون طلایی ثروت که جورج کلاسون در کتاب ثروتمندترین مرد بابل  توسط آرکاد ثروتمند ترین مرد آن شهر روی لوحی گلی نوشته شده تا پسرش از طریق آنها ثروتمند شود : 

1- طلا با خوشحالی و به مقدار روز افزون به مردی روی می آورد که دست کم یک دهم از درآمد خود را پس انداز کند تا برای آینده خود و خانواده اش اندوخته ای داشته باشد .

2- طلا با سخت کوشی و اشتیاق برای ارباب عاقلی کار می کند که آن را در راهی سودآور به کار اندازد و آن گاه همچون گله های دشت رو به ازدیاد می گذارد .

3- طلا با حمایت صاحب محتاطی زیاد می شود که آن را با مشورت متخصصان مالی با تجربه سرمایه گذاری کند.

4- طلا از دست کسانی می لغزد که آن را در معاملات و منظورهایی به جریان اندازد که در آن زمینه آشنایی کافی ندارند و یا مورد تایید افراد ماهر و با تجربه نیست .

5- طلا از کسانی فرار می کند که به دنبال درآمدهای غیر ممکن باشد و یا از روی طمعکاری به دنبال افراد شیاد و حقه باز رود و به تجارت خام و هوسهای راهی خود اعتماد کنند و آن را در راهای غیرمعمول سرمایه گذاری نماید.